Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5077 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14.3.2018

č. 9/969 ze dne 13.9.2018

č. 10/1065 ze dne 13.12.2018

11/1226                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03283/2018/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zapracování způsobu vyplacení neinvestiční části dotace ve výši 2.300.000,- Kč, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup