Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5084 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1229                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Hub for Change, spolek, IČO 02228025, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1229                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnut účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje právnické osobě Hub for Change, spolek, IČO 02228025, na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje v maximální výši 2.320.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup