Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5105 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

11/1233                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu.

11/1233                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 v bodech 4, 5 a 6 týkající se zahájení realizace, profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

11/1233                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 15.000.000 Kč s účelovým určením na akci „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ realizovanou pro organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

11/1233                         13. 3. 2019
4. schvaluje

závazek Moravskoslezského kraje vyvolaný schválením akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ pro rok 2020 a 2021 v celkové výši 217.102.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup