Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5101 ze dne 26. 2. 2019

11/1235                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

část pozemku parc. č. 4555 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4555/1 ostatní plocha o výměře 1118 m2,

část pozemku parc. č. 4556 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4950-430/2017 ze dne 2. 12. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4556/1 ostatní plocha o výměře 923 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 57/5101 ze dne 26. 2. 2019

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

11/1235                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4838 ostatní plocha o výměře 179 m2,

část pozemku parc. č. st. 1500 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 5025-20/2018 ze dne 27. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4836 ostatní plocha o výměře 1026 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

11/1235                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2283/1 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/10 orná půda o výměře 1 m2,

část pozemku parc. č. 2283/7 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2283/11 zahrada o výměře 154 m2,

pozemek parc. č. 4346/7 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 4376/17 ostatní plocha označenou jako díl „a“ o výměře 0,11 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha o výměře 1587 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení k pozemku parc. č. 4346/7 v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm jako práva věcného ve smyslu § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí; po dobu trvání zákazu zcizení není obdarovaný oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k předmětnému pozemku na jiný subjekt

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

11/1235                         13. 3. 2019
4. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/38 ostatní plocha o výměře 192 m2,

část pozemku parc. č. 4376/16 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/37 ostatní plocha o výměře 20 m2,

část pozemku parc. č. 2364/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2364/3 ostatní plocha o výměře 2 m2,

část pozemku parc. č. 4376/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 5001-39/2018 ze dne 23. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4376/36 ostatní plocha o výměře 21 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto pozemků,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

11/1235                         13. 3. 2019
5. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 4346/8 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

do vlastnictví **********

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 49.050,- bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup