Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5100 ze dne 26. 2. 2019

11/1236                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi krajem jako půjčitelem a vlastníkem pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 150, část obce Jablunkov, občanská vybavenost, v k. ú. a obci Jablunkov, a městem Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, IČO 00296759, jako vypůjčitelem, na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup