Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4904 ze dne 29. 1. 2019

11/1238                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

části pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělené dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označené jako pozemky parc. č. 3764/53 ostatní plocha, o výměře 4 m2 a parc. č. 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, IČO 65993390

b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to část pozemku parc. č. 3764/32 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 2617-12/2016 ze dne 30. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek 3795/10 ostatní plocha, o výměře 154 m2 do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup