Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5099    ze dne 26. 2. 2019

11/1246                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

prodat část drážního objektu – železniční vlečky „Letiště Mošnov“ č. 462,

včetně zarážedla ve vlastnictví kraje, umístěné na pozemcích:

parc. č. 1027/1 ostatní plocha,

parc. č. 1027/2 ostatní plocha,

parc. č. 1027/3 ostatní plocha,

parc. č. 1027/4 ostatní plocha,

parc. č. 1027/5 ostatní plocha,

parc. č. 1027/6 ostatní plocha,

parc. č. 1027/7 ostatní plocha,

parc. č. 1027/9 ostatní plocha,

parc. č 1027/10 ostatní plocha,

parc. č. 1027/11 ostatní plocha a

parc. č. 1027/12 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Skotnice,

včetně všech součástí a příslušenství,

v rozsahu dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy,

do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7, IČO 60193531,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 38.440,- bez DPH, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup