Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5106 ze dne 26. 2. 2019

11/1247                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1356/23 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1366/1 orná půda,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

do vlastnictví společnosti PST-Invest Mošnov II., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 07935099, za kupní cenu ve výši 9.198.700 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, za podmínek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup