Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5111 ze dne 26. 2. 2019

11/1248                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup