Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5222 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1255                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 3.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

11/1255                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č. p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup