Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4266 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení rady kraje

č. 56/5018 ze dne 12. 2. 2019

11/1256                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji s Libereckým krajem, IČO 70891508, v maximální výši 717.600 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup