Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1332                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů“ ve výši 6.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 5.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 750.000 Kč, maximálně však ve výši 91,16 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1332                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a odborů na Slezské univerzitě v Opavě“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 89,95 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1332                         13. 3. 2019
3. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení pozice studentů na trhu práce prostřednictvím praktické výuky“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 90,91 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup