Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4597 ze dne 27. 11. 2018

č. 57/5132 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1333                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1333                         13. 3. 2019
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále IČO 00095354, o částku 200.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019

11/1333                         13. 3. 2019
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále IČO 00095354, ve výši 100.000 Kč s účelovým určením na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2019“ s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019


zpět - nové hledání
frame-scrollup