Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1277 ze dne 12. 6. 2017

č. 33/2994 ze dne 12. 3. 2018

č. 58/5231 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018

č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017

11/1340                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1340                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat akci rozpočtu kraje „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 150 tis. Kč, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup