Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/5230 ze dne 11. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

11/1341                         13. 3. 2019
1. mění

bod 1. svého usnesení č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017 takto:

„1. rozhodlo

o závazku kraje na období 2016 – 2022 na příspěvek kraje všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši:

a)    5 % celkových způsobilých výdajů dílčího projektu v dotačních programech realizovaných v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

b)   7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 2. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

c)    7.500 Kč v dotačních programech realizovaných v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí krajům,

tj. maximálně 143 mil. Kč“

11/1341                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

uzavřít s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1341                         13. 3. 2019
3. schvaluje

předfinancování příspěvků obcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se kterými budou uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci projektu (grantového schématu) „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, dle bodu 2. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup