Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018

č. 57/5153 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1344                         13. 3. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup