Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5145 ze dne 26. 2. 2019

11/1349                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Opava ze dne 26. 11. 2018 o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1349                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 279.457 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup