Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5149 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

11/1350                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30. 1. 2019 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1350                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji v roce 2019 ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 10. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup