Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5179 ze dne 26. 2. 2019

11/1363                         13. 3. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1363                         13. 3. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 420.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas 2019“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup