Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5262 ze dne 26. 3. 2019

12/1376                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost Spolku Počteníčko ze dne 31. 1. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1376                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

 

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Spolku Počteníčko, IČO 01324144, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Hodinový vnuk ve výši 200 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dle předloženého materiálu

12/1376                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Spolkem Počteníčko, IČO 01324144, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup