Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5645 z 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 z 13. 12. 2018

12/1392                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, o poskytnutí dotace na projekt Integrovaná doprava III, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1392                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na projekt Integrovaná doprava III, v maximální celkové výši 8.000.000 Kč, z toho investiční dotaci v maximální výši 7.800.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 200.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 7. 2019 do dne 31. 10. 2020 a uhrazených do dne 20. 11. 2020 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup