Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/5442 ze dne 30. 4. 2019

č 63/5640 ze dne 28. 5. 2019

12/1398                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2025 - 5. Provozní soubor, s ohledem na dosavadní a následný procesní postup, dle předloženého materiálu

12/1398                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje, na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí od prosince 2019 do prosince 2025 se Zlínským krajem, IČO: 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1398                         13. 6. 2019
3. ukládá

radě kraje

pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní osobní dopravy na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 a uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020 s dopravcem České dráhy, a.s. – 5. Provozní soubor, dle předloženého materiálu

12/1398                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

o závazku kraje v max. výši 5.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v úseku hr. VÚSC 0720/0800 01 - Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od prosince 2019 do prosince 2020 – 5. provozní soubor


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup