Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5642 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13.12.2018

12/1400                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o možnosti provozování leteckého spojení Ostrava – Varšava a jeho financování, dle předloženého materiálu

12/1400                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

zajistit financování provozu leteckého spojení Ostrava – Varšava, na období 5 let od zahájení provozu leteckého spojení, v maximální výši 400.000 € ročně, dle předloženého materiálu

12/1400                         13. 6. 2019
3. ukládá

radě kraje

pokračovat v aktivitách směřujících k uzavření smlouvy o provozování leteckého spojení Ostrava - Varšava s obchodní společností POLSKIE LINIE LOTNICZE “LOT” SPÓŁKA AKCYJNA, KRS: 0000056844, a následně uzavřít tuto smlouvu za podmínky, že maximální výše podpory dle bodu 2. usnesení zůstane zachována, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup