Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 63/5628 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/963 ze dne 13.9.2018

12/1403                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1403                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“, z „od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019“ na „od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2019“, dle předloženého materiálu

12/1403                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07719/2018/DSH, s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup