Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5632 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/694 ze dne 14. 3. 2018

č. 9/969 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1065 ze dne 13. 12. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

č. 11/1226 ze dne 13. 3. 2019

12/1406                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1406                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

změnit charakter dotace poskytnuté společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, na základě smlouvy ev. č. 03283/2018/DSH na zajištění projektu Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II tak, že z celkové výše dotace 20.000.000 Kč činí investiční část dotace 7.500.000 Kč a neinvestiční část dotace 12.500.000 Kč, dle předloženého materiálu

12/1406                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03283/2018/DSH se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, jehož předmětem je zvýšení neinvestiční a snížení investiční části dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup