Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 63/5636 ze dne 28. 5. 2019

č. 59/5271 ze dne 26. 3. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

12/1407                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1407                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu Studie proveditelnosti Centra energetických a environmentálních technologií v maximální výši 1.500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 4. 2019 do dne 31. 12. 2019 a uhrazených do dne 15. 1. 2020 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup