Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 63/5646 ze dne 28. 5. 2019

12/1410                         13. 6. 2019
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

12/1410                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018 ve výši 1.242.160.587,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup