Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 59/5272 ze dne 26.3.2019

č. 63/5647 ze dne 28.5.2019

12/1411                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

v souladu s § 36, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO 64948242 a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení


zpět - nové hledání
frame-scrollup