Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5665 ze dne 28. 5. 2019

12/1415                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

a)    prodat spoluvlastnický podíl ve výši ideální 3/10 na pozemku parc. č. 525/4 trvalý travní porost v k. ú. a obci Metylovice, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, do vlastnictví společnosti GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za kupní cenu 15.678 Kč bez DPH; kupující uhradí poplatek spojený se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium,  příspěvková organizace, č.p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup