Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5674 ze dne 28. 5. 2019

12/1416                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 3088/360 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba,

pozemek parc. č. 3088/366 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Hlučín,

z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 4.000.000 Kč a za podmínek dle předloženého materiálu

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup