Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady

č. 62/5554 ze dne 14. 5. 2019

12/1417                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 2607/19 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 2607/20 ostatní plocha,

oba v k. ú. a obci Stonava,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1417                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 805/7 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Kateřinice,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1417                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1325/2 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 2545/252 ostatní plocha,

oba v k. ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná,

pozemek parc. č. 1428/14 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1428/18 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1428/31 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1428/64 ostatní plocha,

všechny v k. ú. a obci Raškovice a

pozemek parc. č. 3663/53 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Bruzovice,

všechny se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1417                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 300/41 ostatní plocha a

část pozemku parc. č. 948/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1909-48/2018 ze dne 15. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 948/19 ostatní plocha, o výměře 607 m2,

oba v k. ú. a obci Dolní Lomná,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

12/1417                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 366 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 204-1332/2018 ze dne 28. 10. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 366/2 vodní plocha, o výměře 11 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Janovice u Rýmařova, obec Rýmařov,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)     vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup