Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/5553 ze dne 14. 5. 2019

č. 63/5677 ze dne 28. 5. 2019

12/1426                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to:

část pozemku parc. č. 1405 zastavěná plocha a nádvoří, označenou jako  díl c+d, o výměře 158 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

část pozemku parc. č. 1407 ostatní plocha, označenou jako díl b, o výměře 49 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1439-109/2018 ze dne 25. 11. 2018 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 1423/2 ostatní plocha, o výměře 295 m2,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Město Albrechtice,

do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva k předmětu daru ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí vyhradí bezúplatně pro potřeby organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, 10 parkovacích stání s vymezením pro pracovní dny a po dobu provozu školy; obdarovaný zajistí označení vyhrazených parkovacích stání svislou dopravní značkou;

ab) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle odst. aa) je dárce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 126/1, Město Albrechtice, IČO 60780487, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1946/109, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1946/110, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1955/6, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1955/7, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 5974/4, zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

z vlastnictví pana **********, za kupní cenu ve výši 944.640 Kč a za podmínky výmazu věcného břemene zcizení a zatížení zapsaného do katastru nemovitostí na základě řízení Z-2XXXXXX/XXXX-807; kraj jako kupující uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 1332/35, Ostrava,  IČO 00842753, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

a) darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, a to:

pozemek parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 584, obč.vyb.,

pozemek parc. č. 311 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 310/2 zahrada,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Město Albrechtice,

do vlastnictví města Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, IČO 00100307, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to:

pozemek parc. č. 715/6 ostatní plocha o výměře 425 m2,

část pozemku parc. č. 719/7 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a  nově označenou jako pozemek parc. č. 719/15 ostatní plocha o výměře 683 m2,

část pozemku parc. č. 719/8 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144a/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 719/16 ostatní plocha o výměře 682 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

12/1426                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to:

části pozemku parc. č. 642/7 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označené jako pozemek parc. č. 642/13 ostatní plocha o výměře 1074 m2 a pozemek parc. č. 642/15 ostatní plocha o výměře 73 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

12/1426                         13. 6. 2019
6. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to:

část pozemku parc. č. 623/91 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/153 ostatní plocha o výměře 27 m2,

část pozemku parc. č. 623/92 ostatní plocha označenou jako díl „h“ o výměře 440 m2 a část pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha označenou jako díl „g“ o výměře 88 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/116 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 527 m2,

část pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označená jako pozemek parc. č. 642/20 ostatní plocha o výměře 34 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

12/1426                         13. 6. 2019
7. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/10 ostatní plocha o výměře 1061 m2

 část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/11 ostatní plocha o výměře 38 m2,

část pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha označenou jako díl „d“ o výměře 35 m2 a část pozemku parc. č. 670/2 ostatní plocha označenou jako díl „c“ o výměře 64 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č. 669/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 99 m2,   

pozemek parc. č. 715/11 ostatní plocha o výměře 302 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava, IČO 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
8. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/14 ostatní plocha o výměře 1 m2,   

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha označenou jako díl „r“ o výměře 375 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018 a nově sloučené do pozemku parc. č 642/7 o nové dosud nezapsané výměře 13098 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, Ostrava, IČO 00602124, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
9. rozhodlo

a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/156 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha o výměře 8 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/158 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 623/95 ostatní plocha označenou jako díl „k“ o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha označenou jako díl „l“ o výměře 429 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 623/125 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 486 m2,

část pozemku parc. č. 623/113 ostatní plocha o výměře 474 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/152 ostatní plocha,  

pozemek parc. č. 623/113 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 2125 m2

pozemek parc. č. 623/118 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 184 m2,   

část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 81 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/154 ostatní plocha,   

část pozemku parc. č. 623/122 ostatní plocha o výměře 99 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 623/155 ostatní plocha,  

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 654 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/17 ostatní plocha,   

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 214 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/18 ostatní plocha,   

část pozemku parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/19 ostatní plocha,   

pozemek parc. č. 642/4 ostatní plocha,

všechny části pozemků odděleny dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018 ze dne 14. 8. 2018,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 9. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2992/3, Ostrava, IČO 00602116, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
10. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to:

pozemek parc. č. st. 1245 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Budišov nad Budišovkou

do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 840 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 10. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, Československé armády 718, Budišov nad Budišovkou, IČO 47813466, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví kupujícím

12/1426                         13. 6. 2019
11. rozhodlo

a) darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

pozemek parc. č.  492/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,  

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves, IČO 00845451; obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout pozemek specifikovaný v bodě 11. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO  00602027, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

12/1426                         13. 6. 2019
12. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 05620/2016/IM uzavřené mezi krajem jako prodávajícím a společností PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o, Československé armády 482, Frýdek-Místek, IČO 2537635 jako kupujícím, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup