Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje      

č. 63/5693    ze dne 28. 5. 2019

12/1434                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Na jedné vlně“ připravovaného k předložení do Operačního programu Zaměstnanost

12/1434                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou v letech 2019 - 2023 ve výši 29.200.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup