Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5690 ze dne 28. 5. 2019

12/1449                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020

12/1449                         13. 6. 2019
2. zmocňuje

radu kraje k rozhodování o uzavírání Smluv o partnerství s finančním příspěvkem včetně dodatků, k poskytování finančních prostředků partnerům zapojeným do projektů financovaných z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci zaměřených na bezplatné stravování dětí ohrožených chudobou v Moravskoslezském kraji


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup