Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5694 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

12/1450                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

informaci o stavu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, dle předloženého materiálu

12/1450                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

schválit změnu obsahu projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předkládaného do operačního programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, dle předloženého materiálu

12/1450                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, a obcí Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, IČ 00321648, dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

12/1450                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

a) schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu    Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b) zabezpečit realizaci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c) zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 268.221,57 EUR

12/1450                         13. 6. 2019
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2022 ve výši 2.682.215,74 EUR dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup