Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5700 ze dne 28. 05. 2019

12/1453                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1453                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup