Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 63/5753 ze dne 28. 5. 2019

12/1469                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1469                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje příjemci Ostravská univerzita, IČO 61988987, ve výši 345 tis. Kč na realizaci projektu „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“, s časovou použitelností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

12/1469                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem Ostravská univerzita, IČO 61988987, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup