Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5739 ze dne 28. 5. 2019

12/1472                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 59.280 Kč ze stanoveného odvodu 74.100 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

12/1472                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci RWR s.r.o., Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO 27793460, na projekt „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2018“

12/1472                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 20.906 Kč ze stanoveného odvodu 50.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01  Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

12/1472                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Moravskoslezský klub Karviná z.s., Březová 513/38, 734 01  Karviná - Ráj, IČO 45239045, na projekt „Reprezentace Moravskoslezského kraje“

Tisková oprava: v bodě č. 4 usnesení se vypouští slovo „částečně“.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup