Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5747 ze dne 28. 5. 2019

         

12/1475                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v max. výši 40.954 tis. Kč k zajištění profinancování projektů v rámci výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu a projektů v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 30. 9. 2022, za podmínky doporučení Žádostí o podporu projektů k financování, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotací na uvedené projekty

12/1475                         13. 6. 2019
2. bere na vědomí

žádost České republiky – Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Ostravě o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1475                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

poskytnout České republice – Úřadu práce České republiky, IČO 72496991, peněžitý dar ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zajištění akce „Moravskoslezský veletrh středních škol“ dle předloženého materiálu

12/1475                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Úřadem práce České republiky, IČO 72496991, darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup