Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/592 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/148                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 3 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3/148                         16. 3. 2017
2. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

3/148                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 5.000 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup