Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/10 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/929 ze dne 14. 6. 2018

12/1504                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost organizace Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1504                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 26/2401 ze dne 5. 12. 2017, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

12/1504                         13. 6. 2019
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07025/2018/SOC se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna ukončení termínu realizace projektu „Bydlení bez bariér KARMEL Tichá“ z 30. 6. 2019 na 20. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup