Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5758 ze dne 28. 5. 2019

12/1508                         13. 6. 2019
1. rozhodlo

povolit rozložení úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.358.000 Kč subjektu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, IČO 68308892, u dotace poskytnuté v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup