Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5764 ze dne 28. 5. 2019

12/1511                         13. 6. 2019
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku ITY z.s., IČO 01821351, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

12/1511                         13. 6. 2019
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ITY z.s., IČO 01821351, ve výši 199.600 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zahrada Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

12/1511                         13. 6. 2019
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

12/1511                         13. 6. 2019
4. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Vesalius spol. s. r. o., IČO 26875012, na projekt „Pořízení individuální úpravy motorového vozidla pro potřeby klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením - Vesalius spol. s. r. o. v Opavě“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup