Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5757 ze dne 28. 5. 2019

12/1512                         13. 6. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

12/1512                         13. 6. 2019
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup