Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 68/6133 ze dne 27.8.2019

13/1532                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

navýšit investiční účelovou dotaci obci Jakartovice, IČO 00300187 o částku 55.500 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 11/1196 ze dne 13. 3. 2019 a nahradit přílohu č. 4 tohoto usnesení novým zněním, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1532                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

změnit text v bodě 2) písm. a) usnesení 11/1196 ze dne 13. 03. 2019 z „2.407.375,--Kč“ na „2.462.875,-- Kč“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup