Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6142 ze dne 27.8.2019

13/1534                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost Libora Václavíka - LIBROS o prodloužení termínu realizace a rozšíření projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1534                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Liboru Václavíkovi - LIBROS, IČO 12697281 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1197 ze dne 13. 3. 2018, bod 2) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020“, dle předloženého materiálu

13/1534                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00857/2019/KH, uzavřené dne 5. 4. 2019 s Liborem Václavíkem - LIBROS, IČO 12697281, jímž se mění termín realizace projektu a termín předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup