Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6144 ze dne 27.8.2019

13/1535                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádosti České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1535                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

a)    o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/664 ze dne 14. 3. 2018, bod 2) písmeno d) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

b)   o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/1190 ze dne 13. 3. 2019, bod 2) písmeno b) a změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020“, dle předloženého materiálu

13/1535                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03398/2018/KH, uzavřené dne 13. 4. 2018 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00855/2019/KH, uzavřené dne 12. 4. 2019 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup