Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6157 ze dne 27.8.2019

13/1545                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

návrh města Kopřivnice na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci vybraných silničních staveb

13/1545                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

uzavřít s městem Kopřivnice, IČO 00298077 rámcovou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup