Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6164 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1550                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost města Český Těšín, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1550                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje městu Český Těšín, IČO 00297437, na realizaci projektu Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně v maximální výši 4.162.769 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 9. 2019 do dne 30. 11. 2019 a uhrazených do dne 31. 12. 2019, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup