Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6165 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

13/1551                         12. 9. 2019
1. bere na vědomí

žádost obce Karlova Studánka, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1551                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Karlova Studánka, IČO 00296104, na realizaci projektu Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka v maximální výši 1.100.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 7. 2019 do dne 30. 5. 2020 a uhrazených do dne 30. 6. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup